Image1 Image2 Image3 Image4 Image5

When intelligence meets security

Всички услуги съгласно Наредба Iз2377

Всички услуги за осигуряване на пожарната безопасност на вашия обект и абонаментна техническа поддръжка.

Фирмата е лицензирана съгласно Наредба № 8121з-647 от 01 Октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Всички услуги и документи спазват стриктно наредбата, както и действащата българска и европейска нормативна база в областта.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

  •  Планове и схеми за евакуация на служителите и посетителите на обекта при пожар или авария - плановете се разработват във формат А3. По желание могат да бъдат ламинирани или в предназначена за целта рамка. Графичната част и текстовите указания са съобразени с новите изисквания на Наредба № 8121з-647 от 01 Октомври 2014 г..
  •  Противопожарно досие - Изработване на фирмена документация (досие) за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите съгласно Наредба № 8121з-647 от 01 Октомври 2014 г..
  •  Профилактика на пожарни касети- съгласно новата наредба, с цел обезпечаване на пожарна безопасност на обектите,се въвежда задължителна годишна техническа проверка на състоянието на пожарните касети, противопожарното оборудване във тях и параметрите на водопроводната мрежа.
  •  Обучение и инструктаж на персонал - за работа с пожарогасители, системи за пожароизвестяване и пожарогасене, евакуация при пожар и др. при спазване изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  •  Всички видове указателни табели за обозначаване на пожарните хидранти, пожарогасителите и на пътищата за достъп до тях, на противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, на устройствата за алармиране или оповестяване, на устройствата за ръчно задействане на ПИС и ПГС, на евакуационните пътища и изходи, на входовете на помещенията, на забранените места за пушене и използване на открит огън, на резервоарите за леснозапалими течности (ЛЗТ), горими течности (ГТ) и горими газове (ГГ) и на складираните материали и изделия.
  •  Пожарогасители - поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите.
  •  Пожароизвестяване и пожарогасене - поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС), пожарогасителните системи (ПГС), пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина на обектите.
  •  

Колко ще ми струва? Изпратете запитване още сега!

“A spark neglected makes a mighty fire.”   ~Robert Herrick

партньори

Сертификати

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 за всички процеси, свързани с осигуряването на пожарната безопасност!

 

Разрешение съгласно Наредба № 8121з-647 от 01 Октомври 2014 г. за разрешителна и контролна дейност по пожарна безопасност.

Ново!

Пожарогасене

gallery_on_the_gogallery_on_the_gogallery_on_the_gogallery_on_the_gogallery_on_the_gogallery_on_the_go
Вие сте тук:Начало Начални статии Наредба № 8121з-647