Image1 Image2 Image3 Image4 Image5

When intelligence meets security

Пожароизвестяване - проектиране, изграждане и поддръжка

Извършваме проектиране, изграждане и цялостна поддръжка на пожароизвестителни инсталации.

Ключът към правилната поддръжка се крие в индивидуалния подход към всеки един обект. Предлагаме оптимални решения, проектирани съобразно специфичните потребности, изискванията и финансовите възможности на всеки един клиент. Фирмата разполага с богат асортимент от услуги съгласно най-новите тенденции и стандарти на пазара в тази област.

Стриктно прилагаме изискванията на европейският стандарт EN 54-14:2003 "Ръководство за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане на пожароизвестителни системи", като декларира спазване изискванията за качество, сроковете за изпълнение и дадените гаранции.

 Нашите услуги:
  • Проектиране
  • Изграждане
  • Поддържане    

 

Поддържаме дългогодишно бизнес партньорство със световноизвестни фирми в областта на пожарната безопасност и системите за сигурност, световнопризнати производители като Kidde, Chubb, Marioff, Red Hawk, Onity, Lenel, GE security, Zeta Alarm System, DEF, Advanced Electonics, Wagner, Paradox, Hochiki, Avtech, Pelco, Total Walther GmbH и др. Фирмата разполага с екипи от опитни професионалисти и специализирани автомобили, оборудвани с необходимите технически средства и инструментариум за изпълнение на различни технически задачи, екипи за технически монтаж и профилактика, собствена складова база и сервиз.

Разрешение за „поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове“ на територията на Република България от ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ ПРИ МВР съгласно НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и ISO 9001:2008 за внедрена система за качеството за услуги, свързани с обезопасяването на пожарната безопасност на обектите. Притежаваме и  сертификат за „Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители“ в съответствие с БДС ISO 11602-2:2000.     
Съгласно Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн. ДВ. бр.81 от 18 Октомври 2011г.), чл. 5, т. 3: „Собствениците или ръководителите на обектите носят отговорност за: поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС), пожарогасителните системи (ПГС), пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина на обектите“!

Предлагаме на своите клиенти абонаменти услуги за поддръжка на пожароизвестителни инсталации, както и цялостна организация на обекта във връзка спазване на правилата и нормите на пожарна безопасност съгласно Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г., Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и всички приложими български и европейски стандарти в областта.

Aбонаментно техническо обслужване на пожароизвестителна система включва: 

   •  Проверка и провеждане на инструктаж на персонала за работа с пожароизвестителната система.
   •  Извършва се проверка на дневника на системата за нанесени записи от дежурния персонал в обекта за регистрирани събития на системата между две проверки.
   •  Сравняване на данните от дневника и регистрираните събития в архива на централата, установяване на причината на всички събития от архива /паметта за събития/ на централата.
   •  Извършване на замервания на всички параметри /контролни напрежения – захранващ блок, резервно захранване (акумулатори), контури, сигнални и управляващи контури/ – записване на данните в протокола.
   •  Профилактична проверка и контролно задействане на датчиците в системата съгласно разработен график – извършва се с помощта на цифров тест детектор – Solo detector testers, Testifire 2000 series – multi-stimulus detector tester.

Fire_Alarm_test1

Fire_Alarm_test2

Fire_Alarm_test3

 

   •  Tестване на димо-оптични датчици– режим „smoke”
   •  Тестване на термични датчици– режим „heat”
   •  Профилактика (почистване на оптичната камера за димо-оптичните датчици) - режим – „clean”
 
    •  Контролно задействане на ръчни пожароизвестители.
    •  Авариен и текущ ремонт на ПИС.
    •  Външен оглед на възлите на системата.
    •  Проверка изправността на изнесени сигнализатори за тревога (сирени, алармени звънци, светлинни табла).
    •  Проверка работата на уредбата в буферен режим или аварийно захранване.
    •  Проверка работата на системата в режим “повреда”, при прекъсване или късо съединение на линии, нарушаване на капацитивния фон, изменение на честотните характеристики и други фактори на въздействие, предвидени в инструкцията на завода производител.
    •  Отразяване на всички данни от проверката в месечния протокол.

Забележка: Всички контролни задействания на системата се провеждат в режим „Тест” на пожарната централа, като са съобразени и не обезпокояват работата на обслужващия персонал в обекта.

Колко ще ми струва? Изпратете запитване още сега!

“A spark neglected makes a mighty fire.”   ~Robert Herrick

партньори

Сертификати

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 за всички процеси, свързани с осигуряването на пожарната безопасност!

 

Разрешение съгласно Наредба № 8121з-647 от 01 Октомври 2014 г. за разрешителна и контролна дейност по пожарна безопасност.

Ново!

Пожарогасене

gallery_on_the_gogallery_on_the_gogallery_on_the_gogallery_on_the_gogallery_on_the_gogallery_on_the_go
Вие сте тук:Начало Начални статии Пожароизвестяване